ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราชมงคลอีสาน

ราชมงคลอีสาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ในระดับปริญญาให้เป็นนิติบุคคล 

เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐ ได้ดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบในการบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ จึงปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา การส่งเสริมวิชาการ และเพื่อวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติ การเรียนการสอน รวมไปถึงการวิจัย เพื่อผลิตครูวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา

ราชมงคลอีสาน 2

ราชมงคลอีสาน ประวัติของมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่างๆ ในปีพ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ 

พระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการของสถาบันฯ ในปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปีพ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 5 วิทยาเขต กระจายอยู่ในทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิทยาเขตแรกคือ วิทยาเขตนครราชสีมา มี 4 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

ส่วนของวิทยาเขตสุรินทร์ มี 2 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตขอนแก่น มี 3 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มี 2 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จุดเด่นที่น่าสนใจ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้การศึกษาในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงออกสู่สังคม มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 3

โดยสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้กำหนดเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์

และสีที่เป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยนี้คือ สีแสด ซึ่งตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ตราสัญลักษณ์ประติมากรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือเป็นรูปประติมากรรมรูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมกัน ในการที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้เจริญก้าว รูปดอกบัวซ้อนกันขึ้น 3 ชั้น สื่อความหมาย ถึงความโปร่งมีกลีบบัว 8 เส้น เส้นทั้ง 8 หมายถึง มรรค 8 ประการ 

ในส่วนยอดแหลมแทรกขึ้นสู่ฟ้า มีความหมายถึง ผู้จะพบความสำเร็จได้จะต้องมีความพยายาม อย่างสูงสุด ที่จะผ่านแต่ละขั้นตอนในการเรียนรู้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อีกทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 พร้อม พระมหาพิชัยมงกุฎ มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาต่างสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

ปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้นำในการจัดการให้การศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้การบริหารงาน และจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงวัสดุและพลังงาน

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

มทร.อีสาน ขอนแก่น คุมเข้มโควิด19 ประกาศปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว (khonkaenlink.info)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.