ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราชมงคลอีสาน

ราชมงคลอีสาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ในระดับปริญญาให้เป็นนิติบุคคล 

เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐ ได้ดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบในการบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ จึงปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา การส่งเสริมวิชาการ และเพื่อวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติ การเรียนการสอน รวมไปถึงการวิจัย เพื่อผลิตครูวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา

ราชมงคลอีสาน 2

ราชมงคลอีสาน ประวัติของมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่างๆ ในปีพ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ 

พระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการของสถาบันฯ ในปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปีพ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 5 วิทยาเขต กระจายอยู่ในทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิทยาเขตแรกคือ วิทยาเขตนครราชสีมา มี 4 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

ส่วนของวิทยาเขตสุรินทร์ มี 2 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตขอนแก่น มี 3 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มี 2 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จุดเด่นที่น่าสนใจ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้การศึกษาในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงออกสู่สังคม มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 3

โดยสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้กำหนดเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์

และสีที่เป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยนี้คือ สีแสด ซึ่งตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ตราสัญลักษณ์ประติมากรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือเป็นรูปประติมากรรมรูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมกัน ในการที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้เจริญก้าว รูปดอกบัวซ้อนกันขึ้น 3 ชั้น สื่อความหมาย ถึงความโปร่งมีกลีบบัว 8 เส้น เส้นทั้ง 8 หมายถึง มรรค 8 ประการ 

ในส่วนยอดแหลมแทรกขึ้นสู่ฟ้า มีความหมายถึง ผู้จะพบความสำเร็จได้จะต้องมีความพยายาม อย่างสูงสุด ที่จะผ่านแต่ละขั้นตอนในการเรียนรู้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

อีกทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 พร้อม พระมหาพิชัยมงกุฎ มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาต่างสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

ปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้นำในการจัดการให้การศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้การบริหารงาน และจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงวัสดุและพลังงาน

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

มทร.อีสาน ขอนแก่น คุมเข้มโควิด19 ประกาศปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว (khonkaenlink.info)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

Shape