ราชมงคลศรีวิชัย อันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีในภาคใต้

ราชมงคลศรีวิชัย

ราชมงคลศรีวิชัย จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ แยกตัวออกมาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในขณะที่ก่อตั้งได้รวบรวมเอาสถาบันที่อยู่ในสังกัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในภาคใต้ อยู่ในการควบคุมดูแลของอธิการบดีศาสตราจารย์ดร. สุวัจน์ ธัญรส 

ซึ่งสถาบันมุ่งเน้นเพื่อให้การศึกษาเพื่อตอบสนองในความต้องการบุคลากรในสังคม เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ส่งเสริมการศึกษาในทางด้านวิชาชีพ ทักษะทางด้านการช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ การท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการและทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหลากหลายอาชีพ โดยต้องการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาคใต้ 

ราชมงคลศรีวิชัย 2

ราชมงคลศรีวิชัย ประวัติกว่าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ก่อนที่จะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้เคยเป็นสถาบันต่างๆที่อยู่ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในปี พ.ศ.2484 ได้เปิดเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช 

โดยได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2520 และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผลให้วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ.2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โดยวิทยาเขตแต่ละวิทยาเขต เป็นการรวมของสถาบันศึกษาในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีทั้ง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม ตำบลท้องเนียม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ซึ่งในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดให้มีการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ที่เปิดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ ในส่วนของวิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

โดยเปิดให้การเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการโรงแรมการท่องเที่ยว ช่องทางการติดต่อเว็บไซต์ http://www.rmutsv.ac.th/

ราชมงคลศรีวิชัย 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคใต้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยมีปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ในส่วนของปณิธาน มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม โดยสีประจำสถาบันคือสีเหลือง ตราประจำมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

พระมหาพิชัยมงกุฎ มีความหมายถึง รัชกาลที่8 ดอกบัวบาน 8 กลีบ มีความหมายถึง ทางแห่งความสำเร็จหรือมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาที่กว้างไกล ดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื่อง แจ่มใส และเบิกบาน ตราพระราชลัญจกร 

หมายถึงสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 และชื่อของมหาวิทยาลัย ที่มีความหมายถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา สีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเหลือง แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ ความประสบความสำเร็จ เป็นแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 

และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือต้นยางนา เป็นต้นไม้ที่รัชกาลที่ 9 ได้ทรงอนุรักษ์ไว้ และพระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ เปรียบเสมือน การนำความรู้ ความเจริญงอกงามในทางสติปัญญาไปรับ ใช้สังคมและพัฒนาอยู่เสมอเหมือนกับผลของต้นยางที่ไม่หล่นอยู่กับที่

ที่มาของ Link Youtube

ภาพจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรับสมัครรับตรง 2558 | Scholarship.in.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรับสมัครรับตรง 2558 | Scholarship.in.th (worldorgs.com)

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

Shape