ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคเหนือ

ราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นศูนย์กลางที่ให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเหนือ โดยมีการเปิดการเรียนการสอนใน 4 ระดับการศึกษา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ในปีพ.ศ. 2515 ต้นสังกัดเดิม คือ กรมอาชีวศึกษา ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และในปีพ.ศ. 2518 ได้จัดตั้งวิทยาชัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมลำปางมาด้วย และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรลำปาง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และในปี พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้ทรงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ลำปาง จนถึงปัจจุบันนี้

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีในภูมิภาคเหนือ

ราชมงคลล้านนา 2

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีการรวมวิทยาเขต และสถาบันวิจัย จำนวน 7 แห่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาเขตพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เว็บไซต์ http://plc.rmutl.ac.th/ วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดี 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์ http://www.rmutl.ac.th/  

วิทยาเขตเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เว็บไซต์ https://chiangrai.rmutl.ac.th/  วิทยาเขตน่าน ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เว็บไซต์ http://www.nan.rmutl.ac.th/ วิทยาเขตตาก ตั้งอยู่ที่ 41/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 เว็บไซต์ http://www.tak.rmutl.ac.th/

วิทยาเขตลำปางตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เว็บไซต์ http://www.lpc.rmutl.ac.th/ และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย 4 สำนัก-สถาบัน และ 5 สำนักงานบริหารฯ (เขตพื้นที่) 

โดยให้วิทยาเขตภาคพายัพ มีฐานะเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดตั้งสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ส่งผลให้ภาคพายัพ มีฐานะเป็นเขตพื้นที่เช่นเดียวกันกับเขตพื้นที่อื่น ในท้ายที่สุดในปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของเขตพื้นที่ภาคพายัพ ให้เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยดังเดิม

ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นที่สนใจ

ราชมงคลล้านนา 3

ด้วยความที่มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนทางด้านอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่เปิดให้การศึกษากระจายไปทั่วภาคเหนือ มีคณะให้เลือกมากมาย รวมไปถึงมีการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยเท่าทันโลก 

ดั่งสีน้ำเงินที่เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ที่มีความหมายถึงความพัฒนาก้าวหน้า ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นทองกวาวที่เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างไสวของปัญญา และแผ่กระจายความรู้ในวิชาการงานในด้านต่างๆนั่นเอง และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่มีความหมายมงคล ก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง

ส่งเสริมไปกับมหาวิทยาลัยที่แผ่กระจายความรู้ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และนำเอาคุณธรรม จริยธรรมคงไว้ในสังคมอีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยนอกจากส่งเสริมการเรียนการสอนแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงตามสายงานต่างๆที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://booking.rmutl.ac.th/campus/chiangmai

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.