ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคเหนือ

ราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นศูนย์กลางที่ให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเหนือ โดยมีการเปิดการเรียนการสอนใน 4 ระดับการศึกษา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ในปีพ.ศ. 2515 ต้นสังกัดเดิม คือ กรมอาชีวศึกษา ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และในปีพ.ศ. 2518 ได้จัดตั้งวิทยาชัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมลำปางมาด้วย และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรลำปาง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และในปี พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้ทรงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ลำปาง จนถึงปัจจุบันนี้

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีในภูมิภาคเหนือ

ราชมงคลล้านนา 2

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีการรวมวิทยาเขต และสถาบันวิจัย จำนวน 7 แห่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาเขตพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เว็บไซต์ http://plc.rmutl.ac.th/ วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดี 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์ http://www.rmutl.ac.th/  

วิทยาเขตเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เว็บไซต์ https://chiangrai.rmutl.ac.th/  วิทยาเขตน่าน ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เว็บไซต์ http://www.nan.rmutl.ac.th/ วิทยาเขตตาก ตั้งอยู่ที่ 41/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 เว็บไซต์ http://www.tak.rmutl.ac.th/

วิทยาเขตลำปางตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เว็บไซต์ http://www.lpc.rmutl.ac.th/ และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย 4 สำนัก-สถาบัน และ 5 สำนักงานบริหารฯ (เขตพื้นที่) 

โดยให้วิทยาเขตภาคพายัพ มีฐานะเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดตั้งสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ส่งผลให้ภาคพายัพ มีฐานะเป็นเขตพื้นที่เช่นเดียวกันกับเขตพื้นที่อื่น ในท้ายที่สุดในปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของเขตพื้นที่ภาคพายัพ ให้เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยดังเดิม

ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นที่สนใจ

ราชมงคลล้านนา 3

ด้วยความที่มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนทางด้านอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่เปิดให้การศึกษากระจายไปทั่วภาคเหนือ มีคณะให้เลือกมากมาย รวมไปถึงมีการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยเท่าทันโลก 

ดั่งสีน้ำเงินที่เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ที่มีความหมายถึงความพัฒนาก้าวหน้า ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นทองกวาวที่เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างไสวของปัญญา และแผ่กระจายความรู้ในวิชาการงานในด้านต่างๆนั่นเอง และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่มีความหมายมงคล ก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง

ส่งเสริมไปกับมหาวิทยาลัยที่แผ่กระจายความรู้ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และนำเอาคุณธรรม จริยธรรมคงไว้ในสังคมอีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยนอกจากส่งเสริมการเรียนการสอนแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงตามสายงานต่างๆที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://booking.rmutl.ac.th/campus/chiangmai

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Shape