ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ สถาปนาขึ้นในตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบด้วยที่ตั้งของวิทยาเขต 4 แห่งรวมเข้าด้วยกัน

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ วิทยาเขตแรกคือวิทยาเขตศาลายา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี 

และศูนย์กลางมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตลอดจนจัดการให้การศึกษาแก่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการอีกด้วย 

สถานที่ต่อมาคือ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ตั้งอยู่ที่ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ รวมไปถึงวิทยาลัยเพาะช่างตั้งอยู่ที่ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และในส่วนของวิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งคณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ

ตราประจำมหาวิทยาลัยคือตราวงกลม ภายในมีพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งล้อมรอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ สื่อความหมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 ความสดชื่น และความเบิกบานอันก่อให้เกิดพลังแห่งปัญญา 

ด้านบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎที่มีตัวเลข ๙ ซึ่งมีความหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน รวมไปถึงตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ล้วนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ให้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง บรรดาคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าราชมงคลทุกรุ่น ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกบัวสวรรค์ สื่อถึงความสดชื่อนเบิกบานที่ก่อให้เกิดสติ ปัญญาแผ่กระจายทั่วทุกสารทิศ

สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีแดง สืบเนื่องด้วยได้รับพระราชทานนามใหม่จากวิทยาเขตหัวหิน เป็นวิทยาเขตวังไกลกังวล และยังเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 90 พรรษาในขณะนั้น ผู้บริหารและคณาจารย์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่าน 

จึงกำหนดการใช้สีแดงเลือดนก อันเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ สีแดงจึงเป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยจึงถือเอาสีแดงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการอาชีพในอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และค้นคว้า 

องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติและระดับสากล ซึ่งปณิธานคือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) 

โดยมีคำจำกัดความของ “SMART Entrepreneur” ดังนี้ ตัวS  มาจาก  Service Minded/Science ตัว M มาจาก Morality/Management ตัว A มาจาก Artistic/Academic ตัว R มาจาก Responsibility และตัวT มาจาก Technology/Thainess รวมไปถึงคำว่า Entrepreneur ที่มีความหมายว่า ผู้ประกอบการ เป็นศูนย์กลางการให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความสนองของสังคม

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.graduateth.com/joojopanomtian/photos/74#prettyPhoto

https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/place/

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลพระนคร สถาบันของคนรุ่นใหม่

Shape