ราชมงคลธัญบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยรัฐที่น่าเข้าศึกษา

ราชมงคลธัญบุรี

ราชมงคลธัญบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ในชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้มีประกาศจากพระราชกิจจานุเบกษา ได้มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อ ผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและประกาศนีย-บัตรชั้นสูง ทำการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาในด้านวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการให้การศึกษาในระดับสากลและมีคุณภาพจนถึงในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในปีพ.ศ. 2548 ได้ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้การศึกษา การเรียนการสอน และการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จอาชีวะศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ พัฒนานวัตรกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีปรัชญาประจำหมาวิทยาลัยคือ นวัตกรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม ปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ เพื่อมุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมที่ทางคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

อัตลักษณ์ของมหาวิทลัยคือ นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างนวัตกรรมสีประจำมหาวิทยาลัย คือสีน้ำเงินเข้ม ในปี พ.ศ. 2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ราชมงคลธัญบุรี 2

 

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนั่นคือเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต- นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยังความเจริญ ก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้พระองค์ได้ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์  ณ  บริเวณลานประติมากรรม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในย่านจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาที่เด่นในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนเลยี โดยการให้การศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยบ่มเพาะปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรม ให้ความรู้ ในการประกอบธุรกิจ การสร้างรายได้ เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ทีความพร้อมทั้ง อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการณ์ที่ทันสมัย  มีกองทุนพัฒนานักศึกษาสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีแหบ่งการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด ศูนย์ภาษา สนามกีฬามาตรฐาน และสถานที่ส่งเสริมทางความรู้อีกมากมาย

ราชมงคลธัญบุรี 3

ให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับสากล และมีบุคลากรในการให้การศึกษาที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงหลักสูตรที่มีการปรับพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งเปิดการเรียนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกและมีสาขาวิชาที่หลากหลายให้เลือกตามความต้องการของสังคม

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีกองทุนพัฒนานักศึกษาซึ่งสนับสนุนในการเดินทางไปซึกษาแบบโอนหน่วยกิตการทำวิจับ ฝึกงานและการฝึกสหกิตศึกาษา ณ ต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้ก้าวไกลสู่สากล เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในการเข้าศึกษาในระดับอุดุมศึกษาเป็นอย่างมาก

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.rmutt.ac.th/content/28153

https://www.rmutt.ac.th/content/28153

https://www.facebook.com/SD.Rmutt/photos/p.2006590696273953/2006590696273953/?type=1&theater

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้ดังแค่เรื่องการเรียนหมอ

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.