ราชมงคลธัญบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยรัฐที่น่าเข้าศึกษา

ราชมงคลธัญบุรี

ราชมงคลธัญบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ในชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้มีประกาศจากพระราชกิจจานุเบกษา ได้มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อ ผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและประกาศนีย-บัตรชั้นสูง ทำการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาในด้านวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการให้การศึกษาในระดับสากลและมีคุณภาพจนถึงในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในปีพ.ศ. 2548 ได้ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้การศึกษา การเรียนการสอน และการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จอาชีวะศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ พัฒนานวัตรกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีปรัชญาประจำหมาวิทยาลัยคือ นวัตกรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม ปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ เพื่อมุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมที่ทางคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

อัตลักษณ์ของมหาวิทลัยคือ นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างนวัตกรรมสีประจำมหาวิทยาลัย คือสีน้ำเงินเข้ม ในปี พ.ศ. 2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ราชมงคลธัญบุรี 2

 

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนั่นคือเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต- นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยังความเจริญ ก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้พระองค์ได้ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์  ณ  บริเวณลานประติมากรรม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในย่านจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาที่เด่นในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนเลยี โดยการให้การศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยบ่มเพาะปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรม ให้ความรู้ ในการประกอบธุรกิจ การสร้างรายได้ เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ทีความพร้อมทั้ง อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการณ์ที่ทันสมัย  มีกองทุนพัฒนานักศึกษาสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีแหบ่งการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด ศูนย์ภาษา สนามกีฬามาตรฐาน และสถานที่ส่งเสริมทางความรู้อีกมากมาย

ราชมงคลธัญบุรี 3

ให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับสากล และมีบุคลากรในการให้การศึกษาที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงหลักสูตรที่มีการปรับพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งเปิดการเรียนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกและมีสาขาวิชาที่หลากหลายให้เลือกตามความต้องการของสังคม

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีกองทุนพัฒนานักศึกษาซึ่งสนับสนุนในการเดินทางไปซึกษาแบบโอนหน่วยกิตการทำวิจับ ฝึกงานและการฝึกสหกิตศึกาษา ณ ต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้ก้าวไกลสู่สากล เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในการเข้าศึกษาในระดับอุดุมศึกษาเป็นอย่างมาก

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.rmutt.ac.th/content/28153

https://www.rmutt.ac.th/content/28153

https://www.facebook.com/SD.Rmutt/photos/p.2006590696273953/2006590696273953/?type=1&theater

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้ดังแค่เรื่องการเรียนหมอ

Shape