ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยที่มีชือเสียงในภาคตะวันออก

ราชมงคลตะวันออก

ราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 เป็นวิทยาลัยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด 

ซึ่งต่อมาในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” ในปี พ.ศ. 2532 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” นั่นเอง ซึ่งจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และรวมไปถึงสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ราชมงคลตะวันออก 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ และส่วนของ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จะเป็นในส่วนของ มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม ในส่วนของคติพจน์ ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีปรัชญาว่าพัฒนาคนพัฒนาชาติ 

และปณิธานสูงสุดคือ สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของวิสัยทัศน์ คือ เปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งสีประจำสถาบันคือสีน้ำเงินเทอร์ควอยส์หรือสีน้ำเงินน้ำทะเล 

ในส่วนของดอกไม้ประจำสถาบันคือดอกพะยอม เป็นดอกไม้สีขาวซึ่งบ่งบอกถึงความสุภาพอ่อนโยนอมีสัมมาคารวะ กลิ่นหอมแผ่กระจายของดอกพะยอม สื่อถึงความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยะธรรมของบัณฑิตซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน 

โดยสถาบันมีวิทยาเขตย่อยออกมาเป็นกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ แบ่งออกมาเป็นวิทยาเขตย่อย 4 วิทยาเขต นั่นคือ วิทยาเขตบางพระตั้งอยู่ที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถตั้งอยู่ที่  122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

วิทยาเขตจันทบุรีตั้งอยู่ที่  ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 วิทยาเขตอุเทนถวายตั้งอยู่ที่  225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เว็บไซต์ http://www.rmutto.ac.th/

ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 3

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันออกของประเทศไทย มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัยในด้านวิชาชีพ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงนวัตกรรม เพื่อให้ทันก้าวไกลกับยุคสมัยที่จะมาถึง และเป็นมหาวิทยลัยที่ผลิตเหล่าบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 

ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในการศึกษาต่อ เพราะมีหลักสูตรที่ทันสมัย ทัดเทียมกับหลักสากล ด้วยอดีตที่เคยเป็นสถาบันเทคโนโลยี ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักศึกษาที่มุ่งเน้นไปทางในทางปฏิบัติ เพราะด้วยความเชี่ยวชาญของสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนการสอนไปในทางปฏิบัตินั่นเอง

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก : https://www.facebook.com/Entryrmutto/photos/a.1622026184737780/1622026131404452

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เปิดรับสมัครรับตรงป.ตรี 2557 รอบ 3 | Scholarship.in.th

แนะนำมหาวิทยาลัย มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (campus-star.com)

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคเหนือ

Shape