ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชมงคลกรุงเทพ

ราชมงคลกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสายอาชีพซึ่งเปิดสอนมีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ซึ่งมุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อบัณฑิต มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม 

การท่องเที่ยวโรงแรม ภาษาและการสื่อสาร คหกรรม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การบริหารธุรกิจ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงยังผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความมุ่งเน้นการศึกษาในการปฏิบัติจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ

ราชมงคลกรุงเทพ กับประวัติความเป็นมา

สถาบันก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496 ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยเทคนิค

ในปีต่อๆ มาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้มีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายในหลากหลายรูปแบบจากงานฝีมือของนักเรียน 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทรัพย์จัดสร้าง หุ่นยนต์ขนาดเท่าคนจริง และสามารถเดินได้ตัวแรกของเมืองไทย เป็นผลงานของนักศึกษาแผนช่างวิทยุ ลักษณะของหุ่นยนต์มีหน้าและมือ คล้ายหุ่นโชว์ แขนและขา เป็นโครงเหล็ก หลังจากออกแสดงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแล้ว หลังจากนั้นได้นำหุ่นยนต์มาสวมเสื้อแพทย์ และใส่เสียงพูดเชิญชวนให้บริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ณ สถานเสาวภา

ราชมงคลกรุงเทพ 2

 

ในปี พ.ศ. 2498 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยเวนสเตท (Wayne State University) มหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคมาช่วยสอน และให้ทุนอาจารย์ของวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันมีความหมายว่า สถาบันเทคเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา 

ต่อมามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี ดำรงตำแหน่งอธิบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ข้อมูลรายละเอียดของสถาบัน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นสาธร ที่มีชื่อพ้องกับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย คือถนนสาธร ต้นสาธร เปรียบเหมือนแหล่งเรียนรู้ที่มีความยืนยง มั่นคง มีความแข็งแกร่งทางวิชาการนั่นเอง 

ในส่วนของสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเขียว เป็นสีวรรณะเย็น ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความสดชื่น แจ่มใส เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็น ซึ่งมีความหมายถึง มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเจริญงอกงามในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาที่เป็นบ้านอันร่มเย็นให้นักศึกษาได้พักพิง เรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้อย่างมีความสุขเพลงประจำสถาบันคือเพลงขวัญใจมหาเมฆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีถึง 3 ศูนย์ด้วยกัน นั่นคือศูนย์เทคนิคกรุงเทพฯตั้งอยู่ที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ราชมงคลกรุงเทพ 3

 

ศูนย์บพิตรพิมุขตั้งอยู่ที่ มหาเมฆ 878 ถนนอาคารสงเคราะห์ 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ศูนย์พระนครใต้ตั้งอยู่ที่ 1635 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th

ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงเป็นที่นิยมและเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละสายงานในสังคมปัจจุบันนี้

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.rmutk.ac.th/?page_id=49654

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลธัญบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยรัฐที่น่าเข้าศึกษา

Shape