ราชภัฏ​ลําปาง มหาลัยที่เต็มไปด้วยบุคลากรซึ่งมีคุณภาพ

ราชภัฏ​ลําปาง ถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 119 หมู่ 9  ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้อ่านจากเว็บ Himpun น่าจะเคยได้ยินหรือรู้จัก ข้อมูลและประวัติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาไม่มากก็น้อย นอกจากจะมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ยังมีบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยที่เหมาะแก่การเข้าไปศึกษาต่อ

โดยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 มีชื่อย่อว่า มรภ.ลป. หรือ LPRU ซึ่งแต่เดิมว่าชื่อว่า วิทยาลัยครูลำปาง และในปัจจุบันมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งคติประจำใจของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ วิริเยน ทุกขมจเจติ ซึ่งหมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

ซึ่งสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยคือ สีน้ำเงินแทนสถานบันพระมหากษัตรย์ สีเขียวแทนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง 41 แหล่ง สีทองแทนความเจริญรุ่งเรือง สีส้มแทนความเจริญทางศิลปะ และสีขาวแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของเหล่านักปราชญ์ มีสีแดงเลือดหมูและสีเขียวเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย มีดอกกาสะลองเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย และมีพระพุทธพิทยาจารย์เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ​ลําปาง

มหาวิทยาลัยซึ่งมีหลากหลายคณะ หลักสูตรเข้มข้น เต็มไปด้วยคุณภาพ

โดยนเริ่มแรกใช้ชื่อเดิมว่า วิทยาลัยครูลำปาง และได้เริ่มเปิดการสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2515  ต่อมาในปีพ.ศ. 2516 ก็ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง  และในปีพ.ศ. 2518 จึงได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา จนในปีพ.ศ.2529 มีการกำหนดให้สามารเปิดสอนในสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชาการศึกษาได้

ซึ่งในเวลาต่อมา ปีพ.ศ. 2542 จึงได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในระหว่างนั้นก็มีการร่วมมือกันกับทางมหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร

ในปีพ.ศ.2547 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏลำปางเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เช่นหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้แบ่งการเรียนออกเป็น 7 คณะหลักๆ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์  อีกทั้งยังมีส่วนข้าราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อันได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชภัฏ​ลําปาง 2

ราชภัฏ​ลําปาง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือของประเทศไทย

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ลําปาง  เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีเด็กมัธยมอยากเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งหลักสูตรและการสอนที่เข้มข้น บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น และยังมีประวัติและการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจและเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรง 

ตัวอย่าง

ราชภัฏ​ลําปาง 3

ที่มาภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (lpru.ac.th)

สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (sac.or.th)

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏเชียงใหม่ มหาลัยที่ผลิตนักศึกษาคุณภาพ

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.