ราชภัฏ​ลําปาง มหาลัยที่เต็มไปด้วยบุคลากรซึ่งมีคุณภาพ

ราชภัฏ​ลําปาง ถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 119 หมู่ 9  ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้อ่านจากเว็บ Himpun น่าจะเคยได้ยินหรือรู้จัก ข้อมูลและประวัติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาไม่มากก็น้อย นอกจากจะมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ยังมีบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยที่เหมาะแก่การเข้าไปศึกษาต่อ

โดยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 มีชื่อย่อว่า มรภ.ลป. หรือ LPRU ซึ่งแต่เดิมว่าชื่อว่า วิทยาลัยครูลำปาง และในปัจจุบันมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งคติประจำใจของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ วิริเยน ทุกขมจเจติ ซึ่งหมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

ซึ่งสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยคือ สีน้ำเงินแทนสถานบันพระมหากษัตรย์ สีเขียวแทนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง 41 แหล่ง สีทองแทนความเจริญรุ่งเรือง สีส้มแทนความเจริญทางศิลปะ และสีขาวแทนความคิดอันบริสุทธิ์ของเหล่านักปราชญ์ มีสีแดงเลือดหมูและสีเขียวเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย มีดอกกาสะลองเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย และมีพระพุทธพิทยาจารย์เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ​ลําปาง

มหาวิทยาลัยซึ่งมีหลากหลายคณะ หลักสูตรเข้มข้น เต็มไปด้วยคุณภาพ

โดยนเริ่มแรกใช้ชื่อเดิมว่า วิทยาลัยครูลำปาง และได้เริ่มเปิดการสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2515  ต่อมาในปีพ.ศ. 2516 ก็ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง  และในปีพ.ศ. 2518 จึงได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา จนในปีพ.ศ.2529 มีการกำหนดให้สามารเปิดสอนในสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชาการศึกษาได้

ซึ่งในเวลาต่อมา ปีพ.ศ. 2542 จึงได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในระหว่างนั้นก็มีการร่วมมือกันกับทางมหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร

ในปีพ.ศ.2547 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏลำปางเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เช่นหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้แบ่งการเรียนออกเป็น 7 คณะหลักๆ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์  อีกทั้งยังมีส่วนข้าราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อันได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชภัฏ​ลําปาง 2

ราชภัฏ​ลําปาง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือของประเทศไทย

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ลําปาง  เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีเด็กมัธยมอยากเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งหลักสูตรและการสอนที่เข้มข้น บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น และยังมีประวัติและการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจและเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรง 

ตัวอย่าง

ราชภัฏ​ลําปาง 3

ที่มาภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (lpru.ac.th)

สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (sac.or.th)

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏเชียงใหม่ มหาลัยที่ผลิตนักศึกษาคุณภาพ

Shape