ราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ของประเทศ

ราชภัฏเพชรบุรี

ราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาที่มีความเก่าแก่และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากว่า 90 ปี โดยแรกเริ่มมีหลักฐานการก่อสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ. 2469 ที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำจังหวัดราชบุรี 

และต่อมาได้มีหลักฐานยืนยันว่าในปี พ.ศ. 2468 ได้มีการก่อตั้งที่พื้นที่วัดท่าโค ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี ต่อมาในปีพ.ศ. 2470 ได้ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวังพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี ปีพ.ศ.2481 ย้ายสถานที่ไปตั้งที่บริเวณวัดเกตุ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี 

ในปี พ.ศ. 2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล ต่อมาได้ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อในปีพ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ได้ย้ายที่ตั้งตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีมาจนถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2512 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี และได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

ราชภัฏเพชรบุรี 2

ราชภัฏเพชรบุรี ไม่หยุดหย่อนที่จะพัฒนา

ในปีพ.ศ.2518จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518 และในปีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และปีต่อมาได้เปิดให้มีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และค่อยๆพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชามาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเริ่มเปิดให้มีหลักการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายแห่ง โดยทางมหาวิทยาลัยไม่หยุดหย่อนที่จะพัฒนาหลักสูตร และขยายสาขามาจนถึงปัจจุบัน 

โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายคณะด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และ คณะวิทยาการจัดการ โดยปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 0 3270 8612 

ราชภัฏเพชรบุรี 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ คุณธรรมนำความรู้ ค้ำชูสังคม ปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ พลังปัญญาของท้องถิ่น วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์ของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี 

มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองแบบอย่างที่ดีในสังคม มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น ต้องการที่จะส่งเสริมความรู้ตลอดชีพ และต้องการที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ต้องการเสริมสร้างวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานให้ทัดเทียมสากล

ภาพจาก

https://campus.campus-star.com/education/100962.html

https://www.facebook.com/PBRUWelcome/photos/a.405113659514315/2908675092491480/?type=1&theater

https://campus.campus-star.com/education/100962.html

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูที่มีคุณภาพ

Shape