ราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชน

ราชภัฏเทพสตรี

ราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา โดยอดีตก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนลวะศรี ในปีพ.ศ.2463 เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมต้นโดยเป็นนักเรียนหญิงทั้งหมด และต่อมาในปี พ.ศ.2479ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลาย 

และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนครูสตรีลพบุรี และเริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอนนักเรียนฝึกหัดครู ในปี พ.ศ.2498 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2501 ได้มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครู 

ได้เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยครูเทพสตรี และเริ่มเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมา และได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ.2518 โดยมุ่งเน้นให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในด้านวิชาการต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ต้องการผลิตบุคลากรที่ให้การศึกษาออกสู่ท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้วิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ในปีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันราชภัฏ และโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ.2538  มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยใน พ.ศ.2547 มาจนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าในท้องถิ่น

ราชภัฏเทพสตรี 2

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูคลังความรู้ เพื่อเรียนรู้และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ความยั่งยืนและมั่นคงของสังคม มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการ การทำนุบำรุงรักษาการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน โดยต้องการให้มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาในด้านการศึกษา ส่งเสริมทั้งวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ให้มีการเรียนการสอน รวมไปถึงการค้นคว้าวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อปรับปรุง ถ่ายทอด แบะพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมหาวิทยาลัยได้ตั้งอยู่ที่ 321 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร 0-3642-7485 และมีการขยายโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตไปยังจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุรี  และมีการเปิดศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรีและนครสวรรค์

ราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในการสร้างบุคลากร

ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ นตฺถิ ปญฺญาสมา อภา มีความหมายว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี วิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิศาสตร์ของภาคกลาง

ราชภัฏเทพสตรี 3

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรม 

ต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อัตลักษณ์มาจากชื่อย่อของมหาวิทยาละ เริ่มจากตัว ม คือ มืออาชีพ ตัว ร คือ รักษ์ท้องถิ่น ตัว ท คือ ทันสมัย ในส่วนของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน วงรีส่วนบนเขียนชื่อ มหาวิทยาลัย ส่วนข้างล่างเขียนชื่อมหาวิทยาบัยเป็นภาษาอังกฤษ 

ภายใต้วงรีด้านในตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กัว รัชกาลที่9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่ง อัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระ อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร เจ็ดชั้น มีความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://university-1028.business.site/

https://www.matichon.co.th/education/news_578996

https://app.builk.com/trenergy/projects/2029517?lang=TH

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏจันทรเกษม อีกหนึ่งตัวเลือกที่มีคุณภาพ

Shape