ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยคุณภาพ

ราชภัฏเชียงราย มีชื่อย่อว่า มร.ชร. หรือ CRRU ถูกจัดเป็นประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีที่ตั้งอยู่ เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านตู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งก่อตั้งมากว่า 50 ปี ซึ่งผู้อ่านจากเว็บ Himpun ต้องเคยได้ยินหรือศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาแล้ว

ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ในชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญตรีในปี พ.ศ. 2522 ในสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีวันสถาปนาวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย

โดยสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เป็นสีน้ำเงิน สีเขียว สีทอง สีส้ม สีขาวซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง มีตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สีประจำมหาวิทยาลัยเป็นสีเทา – แสด มีกาสะละอองคำเป็ฯไม้ประจำมหาวิทยาลัย และมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

จากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรสวิชาการศึกษาสู่ มหาวิทยาลัย

หลังจากที่จัดตั้งในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2512 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรสวิชาการก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่งเมื่อผ่านไป 3 ปี ก็ได้สถาปนาเป็น วิทยาลัยครูเชียงราย ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพออกมาแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในตอนนั้น  และในการอบรมครูครั้งแรกนั้น ก็อบรมครูในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงจำนวน 1,500 คน

ซึ่งต่อมาก็ได้รับการพระราชทานชื่อเป็น สถาบันราชภัฏเพื่อพัฒนาผละผลิตบุคลากรที่ไม่ใช่แค่ครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นครั้งแรก และต่อมาก็ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกมาเพื่อรองรับคนที่ไม่ได้จบครูมา แต่ต้องการเป็นครูในอนาคต

และในปีพ.ศ. 2547 ก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย ให้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และต่อมาก็ได้เปิดหลักสูตรต่างๆมากขึ้น

ซึ่งคณะที่เด่นของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี มีมากกว่า 10 สาขา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี คณะมนุษย์ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณะอื่นอีกมากมาย

ราชภัฏเชียงราย 2

ราชภัฏเชียงราย กับอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีประวัติอันยาวนานของประเทศไทย

มทาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยทีตั้งอยู่ทางภาคเหนือ มีประวัติและความเป็นมาที่ยาวนาน เปิดหลักสูตรที่หลากหลายและมีคุณภาพ ผลิตนักศึกษาและบุคลลาการที่เต็มไปด้วยคุณภาพและมีจริธรรมต่อสังคมออกมามากมาย ซึ่งตรงกับวิศัยทัศน์และเป้าหมายของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาลัยได้อีกด้วย

ตัวอย่าง

ราชภัฏเชียงราย 3

ที่มาภาพ

CRRU: Chiang Rai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (campus-star.com)

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (philosophyking.org)

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้ดังแค่เรื่องการเรียนหมอ

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.