ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยคุณภาพ

ราชภัฏเชียงราย มีชื่อย่อว่า มร.ชร. หรือ CRRU ถูกจัดเป็นประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีที่ตั้งอยู่ เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านตู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งก่อตั้งมากว่า 50 ปี ซึ่งผู้อ่านจากเว็บ Himpun ต้องเคยได้ยินหรือศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาแล้ว

ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ในชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญตรีในปี พ.ศ. 2522 ในสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีวันสถาปนาวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย

โดยสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เป็นสีน้ำเงิน สีเขียว สีทอง สีส้ม สีขาวซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง มีตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สีประจำมหาวิทยาลัยเป็นสีเทา – แสด มีกาสะละอองคำเป็ฯไม้ประจำมหาวิทยาลัย และมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

จากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรสวิชาการศึกษาสู่ มหาวิทยาลัย

หลังจากที่จัดตั้งในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2512 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรสวิชาการก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่งเมื่อผ่านไป 3 ปี ก็ได้สถาปนาเป็น วิทยาลัยครูเชียงราย ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพออกมาแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในตอนนั้น  และในการอบรมครูครั้งแรกนั้น ก็อบรมครูในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงจำนวน 1,500 คน

ซึ่งต่อมาก็ได้รับการพระราชทานชื่อเป็น สถาบันราชภัฏเพื่อพัฒนาผละผลิตบุคลากรที่ไม่ใช่แค่ครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นครั้งแรก และต่อมาก็ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกมาเพื่อรองรับคนที่ไม่ได้จบครูมา แต่ต้องการเป็นครูในอนาคต

และในปีพ.ศ. 2547 ก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย ให้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และต่อมาก็ได้เปิดหลักสูตรต่างๆมากขึ้น

ซึ่งคณะที่เด่นของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี มีมากกว่า 10 สาขา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี คณะมนุษย์ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณะอื่นอีกมากมาย

ราชภัฏเชียงราย 2

ราชภัฏเชียงราย กับอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีประวัติอันยาวนานของประเทศไทย

มทาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยทีตั้งอยู่ทางภาคเหนือ มีประวัติและความเป็นมาที่ยาวนาน เปิดหลักสูตรที่หลากหลายและมีคุณภาพ ผลิตนักศึกษาและบุคลลาการที่เต็มไปด้วยคุณภาพและมีจริธรรมต่อสังคมออกมามากมาย ซึ่งตรงกับวิศัยทัศน์และเป้าหมายของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาลัยได้อีกด้วย

ตัวอย่าง

ราชภัฏเชียงราย 3

ที่มาภาพ

CRRU: Chiang Rai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (campus-star.com)

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (philosophyking.org)

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้ดังแค่เรื่องการเรียนหมอ

Shape