ราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาลัยขึ้นชื่อในจังหวัดอุตรดิตถ์

ราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เดียวและที่แรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีชื่อย่อว่า มรอ หรือตัวย่อภาษาอังกฤษคือ URU ด้วยความที่เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ทำให้ผู้อ่านจากเว็บ Himpun อาจจะเคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาบ้าง ไม่มากก็น้อย ซึ่งมีประวัติที่มีความน่าสนใจและศึกษาต่อเป็นอย่างมาก

ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เคยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมาก่อน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับวิทยาเขตหมอนไม้ จะตั้งอยู่ที่ 162 หมู่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับวิทยาเขตลำรางทุ่งกะโ,จะตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และวิทยาเขตแพร่ จะตั้งอยู่ที่เลขที่ 167 หมู่ 6 ถนนจรูญลองรัตน์ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวินี สัตยาภรณ์ เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งคติพจน์ของมหาวิทยาลัยคือ เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น  มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็น รูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 ซึ่งในตราสัญลักษณ์นี้จะประกอบไปด้วย 5 สีซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกัน มีทั้งหมด 5 สี คือ สีน้ำเงิน สีเขียว สีทอง สีส้ม และสีขาว มีสีเขียว-เหลืองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย และต้นหางนกยูงฝรั่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่แค่การสอนหนังสือ แต่เป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมา

โดยในตอนแรก ถูกตั้งขึ้นมาในนามของ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479  ซึ่งเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประชาบาล ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2485 และได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูมูล ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2491

หลังจากที่เปิดหลักสูตรใหม่ออกมาสอนประมาณ 6 ปี ก็ได้ทำการยกเลิกหลักสูตรเดิมและทำการเปิดหลักสูตรใหม่ จนได้ยกระดับเป็น วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ทำให้ภาระหน้าที่งานที่ต้องรับผิดชอบและจำนวนคนที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้น ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519 มีการผลิตครูออกมามากมายาตามหลักสูตรที่ตั้งขึ้น

โดยวันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฎ”  และต่อมาใน นที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 

ซึ่งในปัจจุบันก็แบ่งออกมาเป็น 3 วิทยาลัย คือ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยน่าน มีหลักสูตรที่เปิดสอนมากมาย และมคณะที่เปิดสอนดังนี้  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง) คณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง) คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์(โครงการจัดตั้ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์(โครงการจัดตั้ง)

ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2

ราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรออกมามากมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นอีกหนึ่งมหาลัยของรัฐที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน จากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ที่มีเนื้อที่ประมาณ 42 มีหลักสูตรที่ผลิตครูออกมาโดยเฉพาะ  ได้รับการยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆ และพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งหากใครที่สนใจประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งหรืออยากที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถรับชมข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง

ราชภัฏอุตรดิตถ์ 3

ที่มาภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (campus-star.com)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ

Shape