ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ

ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีที่ตั้งอยู่ที่ 66 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นมหาวืทยาลัยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่าเกือบ 90 ปี ซึ่งผู้อ่านจากเว็บ Himpun ที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถติดตามในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยหรือติดตามอ่านในบทความได้เลย 

ปัจจุบันมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย มีศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ เป็นนายกสภา มีวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นวันสถาปนา ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้ง มีการเปลี่ยนหรือยกระดับสถาบันหลายครั้ง เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาการคลาดแคลนบุคลากรในสมัยนั้น มีสีเขียวและขาวเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ของมหาวิทยาลัยถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนวังเป็นสถานที่แรกที่จัดตั้งมหาวิทยาลัย ส่วนทะเลแก้วเป็นที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ และตั้งอยู่ที่ 165 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และส่วนสนามบินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ราชภัฏพิบูลสงคราม

ปัจจุบันเป็นมหาลัยที่ทีคุณภาพ มีพื้นที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญ

เริ่มแรกเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก ที่ผลิตครูออกมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น และต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนพิษณุโลกในปีพ.ศ. 2469 และต่อมาได้ย้ายสถานที่ไปยังที่อื่น จนในปีพ.ศ. 2486  แผนกฝึกหัดครูได้ถูกแยกออกมาเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู พิษณุโลก เนื่องจากหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น

ในปีพ.ศ. 2497 ได้ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาเพิ่มเติมและได้ทำการย้ายไปยังที่อื่นเนื่องจากต้องการขยายพื้นที่เพื่อรองรับบุคลการและหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้ย้ายมาที่ใหม่ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2499  มีการรับนักศึกษาเข้ามามากขึ้น มีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และยังมีการผลิตครูตามหลักสูตร

ในปีพ.ศ. 2504 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยพิบูลสงคราม มีการขยายพื้นที่ออกไปกว่า 1,000 ไร่ในที่ดินสาธารณะและชุมชนบริเวณรอบๆ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมเพิ่มเติม จนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2504 ได้รับประราชทานนามว่า สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จนในที่สุดก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ซึ่งปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนในหลากหลายคณะ เช่น คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น วิทยาลัยการพยาบาล

ราชภัฏพิบูลสงคราม 2

ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถานที่ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมามากมาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับเสียงตอบรับจากคนในสังคม จากเหตุการณ์และประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งบุคลากรที่มีชื่อเสียงที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้ เช่น พรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นิยม ช่างพินิจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และอนันต์ ภักดิ์ประไพ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวอย่าง

ราชภัฏพิบูลสงคราม 3

ที่มาภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (campus-star.com)

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มกราคม 2563 (job-108.com)

แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม – YouTube

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏ​ลําปาง มหาลัยที่เต็มไปด้วยบุคลากรซึ่งมีคุณภาพ

Shape