ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ

ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีที่ตั้งอยู่ที่ 66 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นมหาวืทยาลัยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่าเกือบ 90 ปี ซึ่งผู้อ่านจากเว็บ Himpun ที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถติดตามในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยหรือติดตามอ่านในบทความได้เลย 

ปัจจุบันมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย มีศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ เป็นนายกสภา มีวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นวันสถาปนา ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้ง มีการเปลี่ยนหรือยกระดับสถาบันหลายครั้ง เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาการคลาดแคลนบุคลากรในสมัยนั้น มีสีเขียวและขาวเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ของมหาวิทยาลัยถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนวังเป็นสถานที่แรกที่จัดตั้งมหาวิทยาลัย ส่วนทะเลแก้วเป็นที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ และตั้งอยู่ที่ 165 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และส่วนสนามบินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ราชภัฏพิบูลสงคราม

ปัจจุบันเป็นมหาลัยที่ทีคุณภาพ มีพื้นที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญ

เริ่มแรกเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก ที่ผลิตครูออกมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น และต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนพิษณุโลกในปีพ.ศ. 2469 และต่อมาได้ย้ายสถานที่ไปยังที่อื่น จนในปีพ.ศ. 2486  แผนกฝึกหัดครูได้ถูกแยกออกมาเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู พิษณุโลก เนื่องจากหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น

ในปีพ.ศ. 2497 ได้ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาเพิ่มเติมและได้ทำการย้ายไปยังที่อื่นเนื่องจากต้องการขยายพื้นที่เพื่อรองรับบุคลการและหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้ย้ายมาที่ใหม่ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2499  มีการรับนักศึกษาเข้ามามากขึ้น มีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และยังมีการผลิตครูตามหลักสูตร

ในปีพ.ศ. 2504 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยพิบูลสงคราม มีการขยายพื้นที่ออกไปกว่า 1,000 ไร่ในที่ดินสาธารณะและชุมชนบริเวณรอบๆ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมเพิ่มเติม จนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2504 ได้รับประราชทานนามว่า สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จนในที่สุดก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ซึ่งปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนในหลากหลายคณะ เช่น คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น วิทยาลัยการพยาบาล

ราชภัฏพิบูลสงคราม 2

ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถานที่ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมามากมาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับเสียงตอบรับจากคนในสังคม จากเหตุการณ์และประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งบุคลากรที่มีชื่อเสียงที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้ เช่น พรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นิยม ช่างพินิจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และอนันต์ ภักดิ์ประไพ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวอย่าง

ราชภัฏพิบูลสงคราม 3

ที่มาภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (campus-star.com)

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มกราคม 2563 (job-108.com)

แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม – YouTube

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏ​ลําปาง มหาลัยที่เต็มไปด้วยบุคลากรซึ่งมีคุณภาพ

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.