ราชภัฏพระนคร สถาบันที่ผลิตครูแห่งแรกของประเทศไทย

ราชภัฏพระนคร เป็นสถาบันในการให้การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษา ผลิตครูอาจารย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2435 ซึ่งได้รับการสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 5 ในนาม โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ 

ราชภัฏพระนคร

ตั้งอยู่ที่โรงเลี้ยงเด็ก ตำบลสวนมะลิ  ถนนบำรุงเมือง  สังกัดกรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครู และรองรับการขยายตัวของระบบราชการแบบใหม่ ในปี พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครู เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรประโยคครูประถม 

และได้เปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครู เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร ให้การศึกษาเพื่อผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม และได้ย้ายสถานที่ ในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร

จากวังจันทรเกษมมาเปิดสอนที่ เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลอนุสาวรีย์  อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลัง วัดพระศรีมหาธาตุ ในปีพ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครขึ้นเป็น วิทยาลัยครูพระนคร จึงสามารถเปิดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง และได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มเติม 

ราชภัฏพระนคร ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ราชภัฏพระนคร 2

ในขณะนั้นวิทยาลัยครูพระนครร่วมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ในปีพ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนประโยคครูอุดมศึกษาโดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา และปีต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู มีผลทำให้วิทยาลัยครูพระนครสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี 

และได้เปิดสอนหลักสูตรในหลายสาขาวิชานอกเหนือจากวิชาชีพครู และได้รับการยกระดับฐานะในปี พ. ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันราชภัฏพระนคร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร  

ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติภารกิจให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็นไท และเปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครู วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ คณะที่เปิดให้การศึกษา มี 4 คณะด้วยกัน คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 3

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนวิชาการและวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการวิจัยและพัฒนา ให้บัณฑิตมีคุณภาพในระดับนานาชาติ และเป็นผู้มีปัญญา ทักษะวิชาการในด้านต่างๆและมีคุณธรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นเป็นรากฐานของความรู้และปัญญา 

มุ่งเน้นที่จะจัดการศึกษาที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ในส่วนของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ต้องการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศโดยจัดการศึกษาและวิจัย ให้บริการวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อขับเคลื่อนและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน พันธกิจของมหาวิทยาลัย ต้องการที่จะพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ภาพจาก

ป้าย และ ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร – essnattawut093

facebook.com/PhranakhonRajabhatUniversity

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในเมืองเขตบางเขน (worldorgs.com)

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏบ้านสมเด็จ เกียรติประวัติมาอย่างยาวนาน

Shape