ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูที่มีคุณภาพ

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2448 ในขณะนั้นเปิดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ทำการจัดตั้ง 

โรงเรียนฝึกหัดครู ที่บริเวณหลังพระราชวังจันทร์เกษม จากนั้นได้พัฒนาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา และพัฒนาต่อมาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามลำดับ ในปีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏ แต่โดยนิตินัยยังไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ เพราะจะต้องมีการปรับพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้เป็นพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเสียก่อน ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ 

ในปี พ.ศ. 2538 และได้รับพระราชทาน ตราพระราชลัญจกร อันเป็นตราประจำรัชกาล ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ และได้ทำตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน

ในปี พ.ศ. 2542 โดยได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาให้มีคุณภาพและมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น และได้มีการยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน และมีการปรับโครงสร้างการศึกษา การเรียนการสอน มีการบริหารกิจการภาคอุดมศึกษาของประเทศใหม่ 

โดยกำหนดให้องค์กรทั้งหลายที่ดูแลกิจการภาคอุดมศึกษาในขณะนั้น  ต้องผนวกรวมกันเป็นองค์กรเดียวกัน ซึ่งรวมไปถึงสำนักงานสภาของสถาบันราชภัฏด้วย และในปีพ.ศ. 2547 ได้มีการออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ทำให้ได้เป็นมหาวิทยาแห่งนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวมไปถึง สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เว็บไซต์ http://www.aru.ac.th/ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลควบคุมของอธิการบดี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน ที่เสริมสร้าง ฟื้นฟู การเรียนรู้เพื่อเชิดชูภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา 

เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการวิจัย และให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

คือ คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก ในส่วนของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ต้องการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักในการบูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมในการ พัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ 

คติพจน์ของมหาวิทยาลัย คือ สิกฺขากาโม ภวํ โหติ มีความหมายว่า คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน สีที่เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเหลืองและสีแดง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มี 4 สีด้วยกัน โดยสีน้ำเงิน เปรียบดั่งพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด 

และพระราชทานนามมหาวิทยาลัย สีเขียว เปรียบดั่งทั้งตั้งของมหาวิทยาลัยที่แยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ สีทอง เปรียบดั่งความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา สีส้ม เปรียบดั่งความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสีขาว เปรียบดั่งความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษา วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในชุมชนสู่สากล

ภาพจาก

งานรับปริญญา2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา – benchamatlandscape

ผลงานการถ่ายภาพ งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | MOUDEEPIXS – GraduateTH

PNRU – Home

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏพระนคร สถาบันที่ผลิตครูแห่งแรกของประเทศไทย

Shape