ราชภัฏบ้านสมเด็จ เกียรติประวัติมาอย่างยาวนาน

ราชภัฏบ้านสมเด็จ

ราชภัฏบ้านสมเด็จ เดิมเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อว่า บ้านสมเด็จย่าเจ้าพระยา ก่อตั้งมาครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนในรูปแบบ public school เหมือนกับของประเทศอังกฤษ 

ในปีพ.ศ.2433 จึงจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า โรงเรียนราชวิทยาลัย ในขณะนั้นการศึกษาระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานครมีความเหลื่อมล้ำกันมาก กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯเรียกว่า  โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก สำหรับเพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง 

และต่อมาได้มีชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีพ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และในปีพ.ศ.2458 

จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ที่วังใหม่ หรือกรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน และทางราชการจึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2501 ได้รับการยกวิทยฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประโยคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี และทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี และพัฒนาหลักสูตรไปในหลากหลายสาขาในปีต่อๆมา ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนามว่า สถาบันราชภัฏ เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้รับพระราชทาน นามใหม่ว่า สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  จึงมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ

ราชภัฏบ้านสมเด็จ สถาบันให้การศึกษาครูที่มีชื่อเสียง

ราชภัฏบ้านสมเด็จ 2

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของบัณฑิตนั้น บัณฑิตมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องมีจิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความเป็นไทย ในส่วนของปรัชญามหาวิทยาลัย คือมุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานสากล 

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย สจฺจํ เว อมตา วาจา แปลได้ว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย โดยมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 1061ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600 โทร (662) 473 7000

ราชภัฏบ้านสมเด็จ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิต และพัฒนาครูอาจารย์ รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรม ให้บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลออกสู่สังคม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งหวังที่จะพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความรู้ ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ต้องการที่จะพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการทำงาน 

และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะวัฒนาธรรม ภูมิปัญญาสู่สากล และต้องการที่จะบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยามีการพัฒนาหลักสูตรและขยายสาขาวิชาให้มีความหลากหลายตามความต้องการของสังคม

ภาพจาก

https://www.matichon.co.th/education/news_2737126

https://www.thairath.co.th/news/local/1711325

https://campus.campus-star.com/actale/24791.html

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาสังคม

Shape