ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาสังคม

ราชภัฏนครปฐม

ราชภัฏนครปฐม ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2479 ในขณะนั้นเปิดให้เป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เปิดการเรียนการสอนฝึกหัดครูประชาบาล พ.ศ. 2503 เปิดรับนักเรียนครูฝึกหัดชาย เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม 

และย้ายสถานที่ในปี พ.ศ. 2512 ย้ายสถานที่จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน เปิดรับนักเรียนครู ตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม และในปี พ.ศ. 2513 ได้เปิดการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง จึงเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม ต่อมาได้เร่ิมดำเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

ในปี พ.ศ. 2518 ทำให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาท และโครงสร้างไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันเพื่อค้นคว้า และวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และให้บริการทางวิชาการชุมชน ต่อมาได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และเปิดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายหลักสูตร รวมไปถึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏ และได้มีการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ราชภัฏนครปฐม 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความหลากหลายในการเรียนการสอน เพิ่มเติมหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสังคมมาจนถึงปัจจุบัน ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัยคือ การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือการมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีพ.ศ. 2547 ระบุไว้ในมาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังทางปัญญาของแผ่นดิน เพื่อฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการ ทำนุบำรุงและรักษา ทรัพยากเพื่อให้เกิดประโยชน์ และบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างมีสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ให้เกิดการบริการวิชาการแก่สังคม 

ราชภัฏนครปฐม 3

ราชภัฏนครปฐม มีสัญลักษณ์ที่เป็นที่จดจำ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐทิศ 

แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่หยุดหย่อนที่จะพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการศึกและบัณฑิตที่มีคุณค่าออกสู่สังคม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยคือ 

พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกเฟื่องฟ้า เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี สามารถรับแสงแดดได้ตลอดวัน และได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งดอกไม้ประดับ และสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีชมพูและสีแดงนั่นเอง

ภาพจาก

https://travel.aerialthailand.com/?p=496

https://campus.campus-star.com/actale/11900.html

https://app.builk.com/KORNKAN/projects/2026080?lang=TH

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

Shape