ราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

ราชภัฏธนบุรี

ราชภัฏธนบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 ในขณะนั้นเปิดให้การศึกษาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา ในสังกัดของกรมอาชีวศึกษา เพื่อผลิตครูในระดับอาชีวศึกษา ต่อมาโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาโอนมายังสังกัดกรมการฝึกหัดครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในปี พ.ศ.2498 แต่ยังคงให้การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษา ในปีพ.ศ.2504ได้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่ให้การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรครู ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ดังเช่นโรงเรียนฝึกหัดครูอื่นๆ 

ในปี พ.ศ. 2513 กรมการฝึกหัดครูได้ยกระดับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูธนบุรี ในปีต่อมาจึงเปิดรับนักศึกษา ซึ่งให้การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเป็นครั้งแรก และในปีพ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูโดยให้การศึกษาถึงในระดับปริญญาตรี 

ในปีพ.ศ.2528 ได้มีประกาศข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครู ให้วิทยาลัยครู เรียกว่า สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ และมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ.2547 

เป็นผลทำให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเป็นมหาวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง และเปิดให้การศึกษาในระดับปริญญาโท และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกัน

ราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการเพื่อต่อยอด

ราชภัฏธนบุรี 2

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเปิดให้มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และส่งเสริมการวิจัย

ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาต่อยอด เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการ ให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น

ราชภัฏธนบุรี 3

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลิตและพัฒนาครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ อัตลักษณ์ของบัณฑิต ต้องมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของคนไทย ตามแนวพระราโชบาย นั่นคือ ต้องมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็ง 

สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เป็นพลเมืองดีที่มีวินัย มีจิตอาสา และมีพื้นฐานทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

คติพจน์คือสิกฺขมยปญฺญา มีความหมายว่า ปัญญาเกิดจากการศึกษา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม มีสมรรถนะตามความต้องการของสายอาชีพ มุ่งเน้นให้บัณฑิต พัฒนาท้องถิ่น นำไปปรับใช้ตามศักยภาพ ตามสภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และน้อมนำแนวพระราชดำริ

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.facebook.com/173941759314560/posts/1687997334575654/

https://www.admissionpremium.com/masterdegree/th/edu/34403

บทความทีคุณอาจสนใจ ราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชน

Shape