ราชภัฏจันทรเกษม อีกหนึ่งตัวเลือกที่มีคุณภาพ

ราชภัฏจันทรเกษม

ราชภัฏจันทรเกษม เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่รับเปิดสอนในการฝึกหัดครูมัธยม รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ เป็นวิทยาลัยครู 

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครูจันทรเกษม ในปีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานชื่อใหม่ให้กับวิทยาลัยครูจากวิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการค้นคว้าวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อผลิตบุคลากรในการให้การศึกษา 

และส่งเสริมวิทยฐานะให้กับครู สถาบันราชภัฏทุกแห่งให้สามารถผลิตบัณฑิตไปให้ได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ทำให้สถาบันได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้วยกัน

ราชภัฏจันทรเกษม 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนา

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้บัณฑิตมีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของสายอาชีพต่างๆ มหาวิทยาลัยต้องการที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

มุ่งเน้นไปที่การบูรณาการเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นไปตามศักยภาพ และแก้ไขไปตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยต้องการให้มีการถ่ายทอดความรู้ ในด้านเทคโนโลยี และน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

รวมไปถึงบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมไปด้วยการรองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่สิ้นสุด

ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ ผลิตครูและบัณฑิตเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในส่วนของปรัชญามหาวิทยาลัย คือ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยเป็นดั่งสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือบัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยคือ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา มีความหมายว่า บัณฑิต ย่อมฝึกตน 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงง่ายเดินทางสะดวก เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจัก กรุงเทพมหานคร และยังมีการเปิดให้การศึกษาที่หลากหลายหลักสูตร ตอบสนองความต้องการในสังคมปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

มรภ.จันทรเกษม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา – หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง งานรัฐวิสาหกิจ (job4thai.com)

https://campus.campus-star.com/education/23744.html

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชน

Shape