ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชน

ราชภัฏกาญจนบุรี

ราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการพัฒนามาจากการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรี ที่มีชื่อว่า วิทยาลัยครูกาญจนบุรี สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2516 ต่อมาได้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ.2518 ต่อมาในปี 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนาม วิทยาลัยครู นามว่า สถาบันราชภัฏ และในปี พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

ส่งผลให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรียกฐานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเพื่อ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น โดยได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน 4 คณะ

คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งสถาบันได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายคณะและมีให้เลือกหลากหลายหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 

จนในปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรียกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ราชภัฏกาญจนบุรี 2

ราชภัฏกาญจนบุรี ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์และการยกระดับคุณภาพชีวิต ต้องการผลิตบัณฑิตที่คำนึงถึงบริการวิชาการ

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน ทำนุและบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งความรู้ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น สร้างเครือข่ายทางวิชาการให้กับองค์กรต่างๆ 

ในส่วนของปรัชญามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา วิสัยทัศน์คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น สังคม และการพัฒนาประเทศ

ราชภัฏกาญจนบุรี 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอัตลักษณ์คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตสาธารณะ ส่วนของเอกลักษณ์คือ แหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยคือพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร มีอักขระเป็นอุ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บน พระที่นั่งอัฐทิศ ซึ่งมีความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย คือ พระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต โดยมีสีเหลืองทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือดอกคิ้วนาง หรือดอกอรพิม ในส่วนของคติประจำมหาวิทยาลัยคือ สุเทนฺโต วตทเมถ มีความหมายว่า ฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่น 

อธิบายความหมายได้ว่า บุคคลที่จะต้องฝึกอบรมตนเองให้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีแล้ว จึงจะสามารถฝึกบุคคลอื่นได้ดียิ่งกว่า โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเปิดให้มีการเรียนการสอนใน 5 คณะด้วยกัน นั่นคือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ 70 หมู่ 4 บ้านพุพระ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 เว็บไซต์ http://www.kru.ac.th/

โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นให้การศึกษา ส่งเสริมและวิจัยในด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ให้เท่าทันในระดับสากล และได้พัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัย ให้ตรงตามความต้องการของสังคม และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.matichon.co.th/education/news_1158082

https://www.facebook.com/KanchanaburiRajaphatUniversity/photos/a.391109014305650/609366329146583/

https://cas.kru.ac.th/room/index.php

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชมงคลศรีวิชัย อันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีในภาคใต้

Shape