มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2460 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2468 ได้ปรับสถานะเป็นวิทยาลัย และพัฒนาต่อเนื่องจนเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน 

และมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นกรมหนึ่งภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ หลังจากนั้นได้แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิราช พลเรือโทสินธ์ กมลนาวิน ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีคนแรก 

ในช่วงแรกได้มีการจัดหลักสูตรการศึกษา 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับอนุปริญญา ซึ่งในขณะนั้นเปิดการสอนเพียง 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะประมง และคณะสหกรณ์ 

ในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลให้แต่งตั้งข้าราชการประจำเป็นอธิบดี ทำให้อธิบดีคนแรกที่เป็นข้าราชการประจำคนแรกคือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ได้รับตำแหน่งไปในปีนั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งการเกษตร

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่คุ้นเคยกันนั่นคือ รูป พระพิรุณทรงนาค ซึ่งอยู่กึ่งกลางวงกลม ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงาย มีข้อความล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุดด้วยคำว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 

ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ต้นนนทรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และได้สีประจำสถาบันเป็นสีเขียวใบไม้ สถานที่ตั้งของวิทยาเขตบางเขน ตั้งอยู่ที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2942 8181-3 เว็บไซต์ www.ku.ac.th 

สถานที่ตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถามโทร 0 3428 1105-6 เว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th สถานที่ตั้งวิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถามโทร 0 3835 4580-4 เว็บไซต์ www.src.ku.ac.th 

สถานที่ตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนครตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ติดต่อสอบถามโทร 0 4275 4088 เว็บไซต์ www.csc.ku.sc.th สถานที่ตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 98 หมู่ 1 ตำบลโคกคราม อำเภอลางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามโทร 0 3552 1260 เว็บไซต์ www.sbc.ku.ac.th  

สถานที่ตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ตั้งอยู่ที่ 50 หมู่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร 0 3644 2493-5 เว็บไซต์ kulb.lb.ku.ac.th สถานที่ตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ติดต่อสอบถามโทร 0 7562 1550 เว็บไซต์ www.kbc.ku.ac.th 

วิทยาเขตบางเขน เปิดให้มีการเรียนการสอน 14 คณะ ประกอบด้วย คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และยังมีคณะอื่นๆที่เปิดการเรียนการสอนเพียงแค่บางวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศจุดเด่นที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ต้นไม้ปกคลุมเขียวขจี มีความรื่นรมย์ นักศึกษามีความรู้ด้านการเกษตรไม่ว่าจะคณะใดก็ตามและเรียกได้ว่าเป็นมหาลัยที่มีนักศึกษาจำนวนมากเพราะมีหลายวิทยาเขตและคณะที่หลากหลาย

ที่มาLink Youtube

ภาพจาก

https://www.sanook.com/campus/1398057/

https://today.line.me/th/v2/article/Zlo3ke

บทความที่คุณอาจสนใจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 ใน 3 ของพระจอมเกล้า

Shape