มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้ดังแค่เรื่องการเรียนหมอ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ของประเทศไทย ซึ่งมีอายุยยาวนานมากกว่า 100 ปี โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุคด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ยุคโรงเรียนศิริราชพยาบาล ยุคโรงเรียนแพทยากร ยุคโรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเป็นหนึ่งในคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุคมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และยุคมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยผู้ก่อตั้งนั้นคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2429 ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งคณะคอมมิตตีจัดสร้างโรงพยาบาล และพระราชทานที่ดินบางส่วนของวังหลังเพื่อมาสร้างเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก และพระราชทานนามว่า โรงศิริราชพยาบาล ในปีพ.ศ. 2432 ได้มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น ณ โรงศิริราชพยาบาล 

ต่อมาโรงเรียนแพทย์แห่งนี้มีชื่อว่า โรงเรียนแพทยากร ใน พ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่นี้ และได้พระราชทานนามใหม่ให้ว่า โรงเรียนราชแพทยาลัย และในปี พ.ศ. 2459 โรงเรียนถูกรวมเข้าเป็น คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล 

และในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ และพระราชทานนาม มหิดล อันเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งพระองค์ทรงเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นชื่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสัญลักษณ์ที่เป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยมีชื่อย่อว่า MU เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นในเรื่องการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ตรามหาวิทยาลัย เป็นพระนามภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2

มีสีทองตัดกับพื้นหลังวงกลมสีเงิน โดยมีตัวอักษรสีทองล้อมรอบว่า อตฺตานํ อุปมํ กเร ด้านล่างเขียนว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โค้งรับรอบวง 

ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ต้นกันภัยมหิดล ด้วยลักษณะที่สวยงาม มีนามมงคลพ้องกับชื่อของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนสีของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล (พระยศในขณะนั้น) เป็นสีน้ำเงินตราของมหาวิทยาลัย ปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ปัญญาของแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยมหิดล กับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

มีจุดเด่นทางด้านการแพทย์ เป็นมหาลัยที่มีคุณภาพและเด่นดังในเรื่องวิทยาศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายามีคณะทั้งหมด 15 คณะ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1 บัณฑิตวิทยาลัย 

5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา ซึ่งมีคณะที่น่าสนใจมากมาย มีหลายวิทยาเขตด้วยกัน วิทยาเขตศาลายาตั้งอยู่ที่ 25/25 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ติดต่อโทร 0 2441 9522 เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3

วิทยาเขตกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อโทร 0 3458 5058 เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อโทร 0 5627 4335 เว็บไซต์ www.na.mahidol.ac.th นอกจากมีหลากหลายวิทยาเขต และมีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ยังเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล 

Link Youtube

ภาพจาก 

https://campus.campus-star.com/view/13457.html

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

Shape