มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น ดร.ปรีดีได้เล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในขณะนั้นมีเพียงจุฬาลงกรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยขณะนั้นมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง (มธก.) 

ใน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหารได้ยึดครองประเทศ ในหลายเหตุผลจึงทำให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง และถูกตัดคำว่า การเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินตามพันธกิจในการให้ได้รับการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย และยังส่งเสริมให้มีความเสมอภาคและความถูกต้องของสังคมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังคำกล่าวที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”  

ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขตด้วยกัน นั่นคือ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200 ติดต่อโทร 66 (0) 2613 3333 และวิทยาเขตศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ที่ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 ติดต่อโทร (66) 2564 4440-59 

นอกจากนี้ยังเปิดศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัทยา และศูนย์ลำปาง ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 วิทยาลัย 1 สถาบันเทคโนโลยี 1 สถาบันภาษา 19 คณะ ได้แก่  คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

ยังมีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสัญลักษณ์ที่เป็นที่จดจำ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีหลายสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำ อย่างแรก นั่นคือตึกโดม เป็นสัญลักษณ์เนื่องจากเป็นอาคารหลังแรก รูปแบบของโดมนี้ มีการอธิบายในภายหลัง คือรูปแบบมาจากดินสอแปดเหลี่ยมที่เหลาจนแหลมคม เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาที่สูงส่งของการจัดการศึกษา 

สีที่เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเหลืองกับแดง อาจารย์ปรีดี เป็นผู้เลือก โดยอาจจะมีความหมายว่า สีเหลือง คือ ศาสนาเหมือนดังธรรมจักรกับสีแดง แสดงความเข้มข้นของเลือด ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือตราพระธรรมจักรสีเหลืองสลับกับแดงนั่นเอง 

ในส่วนของต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นหางนกยูง ซึ่งในปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่หอประชุมใหญ่ และได้ทรงปลูกต้น หางนกยูง ณ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่เพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3

จุดเด่นที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพชั้นนำของเอเชีย มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมามากมาย และมหาวิทยาลัยยังมีมาตรฐานในการให้การศึกษาในระดับสากล พัฒนาปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการของประเทศ

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วในดินแดนธรรมศาสตร์ สามารถเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย และสามารถใส่ชุดไปรเวทไปเรียนได้ซึ่งมีความเสรีในการแสดงออกเป็นอย่างมาก นิสิตนักศึกษา หรือแม้กระทั่งอาจารย์มีบทบาททางด้านการเมืองในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ไม่ว่าจะเป็นในแง่นักวิชาการ หรือ นักการเมืองก็มีบทบาทอย่างมาก และมหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาลัยเองก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://tu.ac.th/attractions

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังของประเทศไทย

Shape