มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2505 ด้วยปณิธานของอาจารย์ สุรัตน์ และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ที่จะก่อตั้งสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ไม่หวังค้ากำไร

มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาโดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน และค้นคว้าวิจัยให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และ วิทยาเขตรังสิต ในส่วนของวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ได้เป็นสถานที่ศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติของทุกชั้นปี นักศึกษาปีที่ 3 – 4 ภาคปกติของ คณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และยังมีหลักสูตรปริญญาโทและเอก ยังมีนักศึกษาภาคพิเศษ และมีสำนักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ สำนักหอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์กีฬาในร่ม ในส่วนของวิทยาเขตรังสิต เป็นได้ให้การศึกษานักศึกษาในภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-2 ของ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 

นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องของคณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาในทุกชั้นปีของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และยังมีการส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์โอสถานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับสัญลักษณ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือเพชรสีม่วงและสีแสด ที่เปล่งประกายอยู่ภายในกลม แสดงถึง ความเป็นสถาบันเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เป็นสถานที่ให้การศึกษาอันทรงคุณค่า และยังมีความหมายถึงนักศึกษาที่มีคุณภาพโดดเด่นประดุจดั่งเพชรที่ได้รับการเจียระไนมาอย่างดีเยี่ยม 

สีของสถาบันจึงเป็น สีแสดและสีม่วง ในส่วนของ มีต้นไม้ประจำสถาบัน คือต้นชัยพฤกษ์  เป็นต้นไม้มงคลซึ่งใช้ในพิธีมงคลตามความเชื่อของไทย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาปลูกต้นชัยพฤกษ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฝั่งทิศใต้ ของอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ นับเป็นมิ่งขวัญและเป็นพระมหากรุณาธิคุณของนิสิตนักศึกษา 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ บัณฑิตต้องมีความรู้ควบคู่ไปกับความดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่สามารถก้าวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่มาตรฐานสากล และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3

ความนิยมในการเข้าศึกษาสถาบันเอกชนแห่งนี้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ชื่อเสียงของประเทศไทย ด้วยความทันสมัยของสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ในการศึกษาและงานวิจัย มีการฝึกการปฏิบัติที่ฝึกสอนในแต่ละศาสตร์อย่างสมจริง มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เสมือนจริงมาตรฐานระดับสากล เหมือนกับได้ลงสนามการทำงาน 

และทำให้สร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม เป็นการฝึกแก้ไขปัญหา รวมไปถึงบุคลากรของมหาลัย ที่ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพและผู้เชี่ยลชาญในแต่ละสายงานจริง ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานจริง นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความทันสมัย มีสาขาใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของอาชีพในปัจจุบัน 

และทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมามากมาย ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่ต้องการที่ต้องการหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะยังมีทุนการศึกษาให้เลือกหลากหลาย รองรับในทุกความต้องการ

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.bu.ac.th/th/bu-magazine/view/145/

บทความที่คุณอาจสนใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

Shape