มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า

ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคเหนือ

ราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นศูนย์กลางที่ให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเหนือ โดยมีการเปิดการเรียนการสอนใน 4 ระดับการศึกษา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ในปีพ.ศ. 2515 ต้นสังกัดเดิม คือ กรมอาชีวศึกษา ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และในปีพ.ศ. 2518 ได้จัดตั้งวิทยาชัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมลำปางมาด้วย