จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2442 ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ในปี พ.ศ.  2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชที่จะ”ให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นสถาบันอุดม สถานที่ศึกษาของชาวสยาม” 

พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในปี พ.ศ. 2459 ได้สถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมด้านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เนื้อหาวิชาการศึกษาที่ดีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 

1 สถาบันนวัตกรรม 1 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 1 บัณฑิตวิทยาลัย 3 วิทยาลัย 14 สถาบัน 

18 คณะ ประกอบด้วย คณะอักษราศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะทันตะแพทย์ คณะจิตวิทยา และคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเกี้ยวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย  โดยคำว่า จุฬาลงกรณ์ แปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือจุลมงกุฎ 

สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีชมพู เป็นสีที่บ่งบอกถึงความอ่อนโยนเป็นการ เป็นสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคาร ทางมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้อัญเชิญสีประจำพระองค์มาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล

ต้นไม้ประจำสถาบัน คือต้นจามจุรี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความผูกพันกับชาวจุฬาฯ มาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษา เปรียบเหมือนมีสีเขียวชอุ่มให้ความสดชื่นในช่วงภาคต้นของการศึกษา เปรียบเสมือนนิสิตปี 1 ที่มีความสดใส เมื่อเวลาผ่านไปยังปลายภาคการศึกษา ใบและฝักจะคอยย้ำเตือนให้นิสิตเตรียมตัวสอบ และวันงานประเพณีต้อนรับน้องใหม่ในทุกๆ ปี นิสิตรุ่นพี่จะคล้องคอให้กับนิสิตใหม่ใบหรือกิ่งจามจุรีเล็กๆ นำมาผูกกับริบบิ้นสีชมพู เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่รั้วจามจุรีสีชมพู ปัจจุบันมีนักศึกษา ประมาณ 35,579 คน สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 02-215-0871-3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดเด่นด้านใดบ้าง

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย และมีการเปิดให้มีการเรียนการสอนในด้านวิชาการต่างๆมาอย่างช้านาน ในสายตาผู้คนภายนอก ให้การยอมรับบุคลากรที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า มีความโดดเด่นในด้านวิชาการในระดับโลก มิใช่เพียงสายตาจากบุคคลภายนอก 

แต่รวมไปถึงอันดับคะแนนในสถิติของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยนี้ มีอันดับที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับและมีอัตราการแข่งขันใรการสอบวัดระดับเพื่อจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ยังเด่นในเรื่องกิจกกรรม 

งานสำคัญของมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งอย่างคือ งานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยกลางกรุง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และที่ 6 ซึ่งนิสิตนิยมสักการะเป็นประจำสำหรับชาวนักศึกษา

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.sanook.com/campus/1391925/

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย

Shape